تلفن
65238041
65238202

ایمیل
khatonprinting1@gmail.com
ikhatoonchap@gmail.com

سایت
www.khatonchap.ir

آدرس
جاده مخصوص، بزرگراه باغستان، بلوار شهید میرکی، نبش حافظ 2 
 کد پستی: 3355166781